Przewozy międzynarodowe
Niemcy, Belgia, Holandia

 • Profesjonalni kierowcy z wieloletnim doświadczeniem
 • Codzienne wyjazdy z 11 województw

Sprawdź naszą ofertę!

Przewozy międzynarodowe
Niemcy, Belgia, Holandia

 • Profesjonalni kierowcy z wieloletnim doświadczeniem
 • Codzienne wyjazdy z 11 województw

Sprawdź naszą ofertę!

Przewozy międzynarodowe
Niemcy, Belgia, Holandia

 • Profesjonalni kierowcy z wieloletnim doświadczeniem
 • Codzienne wyjazdy z 11 województw

Sprawdź naszą ofertę!

Przewozy międzynarodowe
Niemcy, Belgia, Holandia

 • Profesjonalni kierowcy z wieloletnim doświadczeniem
 • Codzienne wyjazdy z 11 województw

Sprawdź naszą ofertę!

Przewozy międzynarodowe
Niemcy, Belgia, Holandia

 • Klimatyzacja, Wi-Fi oraz DVD w każdym busie
 • Bilet w dwie strony 10% taniej

Sprawdź naszą ofertę!

Zarezerwuj miejsce w 5 minut! Formularz rezerwacji
Skontaktuj się z nami

Regulamin

1. Zobowiązujemy się do przewiezienia pasażera we wcześniej uzgodnione miejsce.

2. Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.

3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego przewozu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub w przypadku uciążliwego zachowania wobec pozostałych pasażerów.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.

5. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:

 • od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu
 • od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
 • poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.
 • W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.

6. Pasażer zobowiązany jest do:

 • posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy
 • oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
 • stosowania się do zaleceń kierowcy
 • okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
 • podania dokładnego adresu docelowego
 • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
 • przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.

7. Promocja 6-sty przejazd za 1 zł  jest ważna przez okres 12 mies od pierwszej pieczątki, promocja trwa do 30 listopada 2019 r. Od 1 grudnia 2019 r zostają wycofane wszytkie karnety.

8. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.

10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

11. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.

12. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

13. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

14. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

15. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).